praktyki absolwenckie

Co to jest praktyka absolwencka?

Jest to nieobowiązkowa i dodatkowa praktyka, której celem jest stworzenie możliwości absolwentom na uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie. Realizacja praktyki obowiązkowej możliwa jest tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Podstawą prawną umożliwiającą pracodawcom angażowanie praktykantów (w tym również absolwentów) jest ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. Dz.U.2009.127.1052, która określa zasady realizacji praktyki.
Kto może odbyć praktykę absolwencką?

Praktykę absolwencką może odbywać każda osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia i posiada wykształcenie co najmniej na poziomie gimnazjum.
Ile może trwać praktyka absolwencka?

Umowa pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.
Dlaczego warto skorzystać z praktyk absolwenckich?

Będąc osobą poszukującą pracy (a nawet zarejestrowaną jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy) możesz zdobywać cenne doświadczenie zawodowe. Ponadto może okazać się, iż praktyka stanie się dla Ciebie ?umową próbną? i pracodawca zaproponuje Ci zatrudnienie po zakończeniu praktyki.

Zachęcamy więc do takiego zaplanowania swojego czasu podczas studiów lub podczas szukania pracy już po ich zakończeniu.

 

Czy praktyka absolwencka jest płatna?

Zgodnie z prawem praktyka może być odbywana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, zależy to od woli stron umowy.  W przypadku gdy pracodawca zdecyduje się wynagradzać praktykanta, od wynagrodzenia praktykanta należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy (pracodawca nie płaci składek społecznych ani zdrowotnych).
Jeżeli praktyka jest płatna umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, jeśli jest bezpłatna może być rozwiązana na piśmie w dowolnym terminie.

 

Umowa na praktykę absolwencką powinna określać:

Pobierz wzór Umowa o praktykę absolwencką

  

Warto wiedzieć.
   

 

Pamiętaj!

Pracodawca, u którego odbywałeś praktyki, jest obowiązany na Twój wniosek wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
Zadbaj o to aby uzyskać takie zaświadczenie.

 

 
PROCEDURY ODBYWANIA PRAKTYK ABSOLWENCKICH W CM UMK

 
 

Od czego zacząć?


Osoby zainteresowane odbywaniem takiej praktyki zapraszamy do kontaktu z wybraną jednostką Uczelni w celu uzyskania zgody kierownika na realizację praktyki oraz ustalenia szczegółów programu i terminu odbywania praktyki.
Ze zgodą na pisemnym podaniu zaadresowanym do Prorektora ds. CM zgłaszamy się do Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (tj. Biura Karier) w celu przygotowania dokumentów. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy na realizację praktyk absolwenckich.

 

Kto popisuje umowę o organizację praktyki absolwenckiej W Collegium Medicum?


Umowę ze strony CM UMK podpsuje Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński

 

Pozostałe formalności.


Praktykant rozpoczynając praktykę przechodzi: szkolenie BHP, którego termin ustala w Zespole ds. BHP i Ppoż. CM (ul. Jagiellońskiej 13, budynek A, I piętro, wejście od ul. 3 Maja; kontakt tel. (52) 585-33-49 lub e-mail: bhp@cm.umk.pl) oraz szkolenie stanowiskowe, które odbywa się w danej jednostce. Potwierdzeniem odbycia wymaganych szkoleń jest karta obiegowa , którą praktykant, wraz z 3 egzemplarzami umowy, składa w Biurze Karier przed rozpoczęciem praktyki. 

Podczas odbywania praktyki praktykant jest zobowiązany do popisywania listy obecności, która stanowi podstawę do rzeczywistego rozliczenia czasu praktyki, zapisanego w umowie. Po zakończeniu praktyki student może uzyskać, w Biurze Karier, zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem dodatkowego doświadczenia zawodowego w Collegium Medicum UMK serdecznie zapraszamy do Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM, gdzie chętnie udzielimy dodatkowych informacji mailowo biurokarier@cm.umk.pl  lub  telefonicznie 52 585 36 97.

 

Dokumenty do pobrania:

- umowa z CM UMK wzór
- karta obiegowa wzór