BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

METODOLOGIA BADAŃ


Obowiązek badania losów absolwentów w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizowany jest przez Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM zwany, potocznie zwany Biurem Karier.
Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury Uczelni, poczynając od 2010 roku, w którym pierwszy raz je przeprowadzono.
Biorą w nim udział absolwenci wszystkich kierunków CM, którzy zakończyli studia I lub II stopnia i złożyli w Biurze Karier CM kartę obiegową wraz z uzupełnioną ankietą badania. W badaniu nie bierze udziału pełna populacja absolwentów. Z uwagi na fakt, iż ma ono charakter nieobowiązkowy pewna liczba absolwentów odmawia udziału w badaniu.
Celem badania losów zawodowych jest pozyskanie jak najszerszej informacji o sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci Collegium Medicum UMK na rynku pracy oraz uzyskanie informacji dotyczących wymogów kwalifikacyjnych stawianych kandydatom na dane stanowiska, niezbędnych kompetencji oraz głównych obowiązków realizowanych na poszczególnych stanowiskach. Realizacja powyższych celów pozwoli na uzyskanie przez władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu szczegółowych informacji na temat wymagań rynku pracy oraz informacji niezbędnych do właściwej działalności doradczej Biura Karier.

Badanie składa się z dwóch etapów:

Kolejny etap badania planowany jest po 5 latach od zakończenia studiów.